جمعه ۰۶ خرداد ۰۱

حالت جمع ضمایر اشاره ترکی استانبولی

بهترین سایت آموزش زبان ترکی به زبانی ساده و به شیوه زبان مادری