جمعه ۰۶ خرداد ۰۱

ضمایر اشاره ترکی استانبولی چیست؟

بهترین سایت آموزش زبان ترکی به زبانی ساده و به شیوه زبان مادری